بدرستی کار نکردن سرویس DNS هنگام اضافه کردن یک دامنه جدید

بدرستی کار نکردن سرویس DNS هنگام اضافه کردن یک دامنه جدید

در برخی سیستمهاپس از نصب، سرویس DNS ، به درستی کار نمی کند، برای رفع این مشکل میتوانید آنرا با استفاده از مراحل زیر دوباره نصب نمایید:


cd /etc/init.d
mv named named.backup
wgethttp://www.directadmin.com/named
chmod 755 named
/sbin/chkconfig named reset

توجه:
اگر شما از توزیع دبیان استفاده میکنید از این آدرس استفاده نمایید:

www.directadmin.com/named.debian
اگر شما از توزیع FreeBSD استفاده میکنید از این آدرس استفاده نمایید:

www.directadmin.com/named.freebsd