چگونه یک new dns recordبرای همه دامنه های موجود و دامنه های پارک ایجاد کنیم

چگونه یک new dns recordبرای همه دامنه های موجود و دامنه های پارک ایجاد کنیم

با یک کد اسکریپت می توان برای تمام  دامنه ها و پارک دومین ها  یک A record با مقدار دلخواه شما ایجاد کرد.

#!/bin/sh
DATAU=/usr/local/directadmin/data/users
for u in `ls $DATAU`; do
{
IP=`grep ip= $DATAU/$u/user.conf | cut -d= -f2`
for d in `cat $DATAU/$u/domains.list $DATAU/$u/domains/*.pointers 2>/dev/null | cut -d= -f1`; do
{
echo “adding new record with IP $IP to $d”;
echo “mynewrecord14400 IN A $IP” >> /var/named/${d}.db
};
done;
};
done;
exit 0;

Mynewrecordرا با مقدار دلخواه خود جایگزین کنید.

اگر از FreeBSD or Debian استفاده می کنید این مسیر را باید اضافه کنید: /var/named path

فراموش نکنید بعد از اجرای کد بالا   باید سرویس DNS ری استارت کنید