تغییر username در کنترل directadmin

تغییر username در کنترل directadmin

آموزش شماره 564:

نحوه تغییر username در کنترل پنل Directadmin :

برای تغییر username یک وب سایت از طریق SSH دستورات زیر را وارد می کنیم.

cd /usr/local/directadmin/scripts

./change_username.sholdusernewuser

که به جای olduser نام قبلی کاربر و newuser نام جدید کاربر را وارد نمایید.