برطرف کردن خطا Login failed for some reason. Most likely your username or password was entered incorrectly. در Plesk

برطرف کردن خطا Login failed for some reason. Most likely your username or password was entered incorrectly. در Plesk

کاهی اوقات برای ورود به IMAP با توجه به صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور با خطای زیر روبرو می شوید.
Login failed for some reason. Most likely your username or password was entered incorrectly.
برای برطرف کردن این مشکل مراحل زیر را دنبال نمایید.
1- صفحه زیر را در بروز باز کنید.به جای domain نام دامنه مورد نظر را وارد کنید.
http://webmail.DOMAIN.COM/horde/imp/test.php
2- از متصل بودن به پرت 143 اطمیمان حاصل نمایید.از طریق SSH به پرت مذکور Telnet نمایید.
# telnet localhost 143

localhost/143: Name or service not known

اگر با این خطا  localhost/143: Name or service not known روبرو شدید تنظیمات زیر را اعمال نمایید تا مشکل برطرف شود.

* فایل /etc/hosts را بررسی نمایید و پرمیشن 544  ( -rw-r–r– ) را به فایل مورد نظر اختصاص دهید.

سپس فایل /etc/hosts را با ویرایشگری مانند nano باز نموده و از وجود خط زیر در آن اطمینان حاصل نمایید.

127.0.0.1       localhost localhost.localdomain