فعال سازی Freetype در PHP

فعال سازی Freetype در PHP

چطور GD را در PHP فعال کنم؟
فعالسازی GD
نصب GD در PHP
فعالسازیPHP-GD

برای فعالسازی GD در سیستمهای مبتنی بر Redhat مانند RHLE و Centos بصورت زیر عمل نمایید:

yum install freetype-devel

و سپس:

service httpd restart