فعال سازی GD در PHP

فعال سازی GD در PHP

چطور GD را در PHP فعال کنم؟
فعالسازی GD
نصب GD در PHP
فعالسازیPHP-GD

برای فعالسازی GD در سیستمهای مبتنی بر Redhat مانند RHLE و Centos بصورت زیر عمل نمایید:
برای سیستمهای 32bit

yum install php-gd

برای سیستمهای 64bit

yum install php-gd.x86_64

و سپس:

service httpd restart