محل phpMyAdmin در Plesk

محل phpMyAdmin در Plesk

برای دسترسی به این قسمت ابتدا از مسیر زیر روش ساخت بانک اطلاعاتی را از این محل مطالعه کنید.

http://my.cloudfire.ir/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=443
حال برای باز کردن  phpMyAdmin برروی گزینه (Webadmin) کلیک کنید.

 


نکته : شما میتوانید با انتخاب یک یوزر و کلیک برروی گزینه (Default for DB WebAdmin) در بالای جدول این یوزر را به عنوان کاربر پیشفرض بانک اطلاعاتی تعیین کنید.