آمار منابع مدیر (Administrator Usage Statistics )

آمار منابع مدیر (Administrator Usage Statistics )

از منوی اصلی بر روی گزینه  Complete Usage Statisticsکلیک کنید.در قسمت Setting اطلاعاتی در باره منابع سیستم بدست می آورید.
در قسمت Usage Stats for eth0 مقدار اطلاعاتی که از کارت شبکه سرورتان منتق لشده را نشان میدهد.
در قسمت File System Data لیست پارتیشن های فعال  وجود دارد