تغییر پسورد

تغییر پسورد

گزینه Change Passwords را انتخاب کنید.
Enter Username : نام کاربری اکانتی که میخواهید تغییر پسورد دهید را اینجا وارد کنید.
Enter Password : پسورد چدید.
Re-Enter Password : پسورد را دوباره وارد کنید.
در  انتها بر روی دکمه Submit کلیک کنید.