حذف و مسدود کردن حساب مدیر

حذف و مسدود کردن حساب مدیر

از منوی اصلی بر روی گزینه List Administrators کلیک کنید.مدیری راکه  می خواهید  آنرا حذف یا مسدود کنید انتخاب سپس برای حذف آن برروی دکمهDelete  و برای مسدود کردن برروی دکمه Suspend/Unsuspend کلیک کنید.