ارسال پیام برای نمام کاربران

ارسال پیام برای نمام کاربران

از پنل اصلی گزینه  Message All Usersرا انتخاب کنید .


To : دراین بخش مشخص میکنید که این پیام برای یک کاربر یا برای تمامی آن ها ارسال شود.
Prionity : در این بخش اولویت را مشخص میکنید.(درجه اهمیت پیام)
Subject : موضوع پیام.
Message : متن پیام را در این قسمت وارد کنید.
پس از اتمام کار برروی دکمه Save کلیک کنید.