تنظیمات DNS

تنظیمات DNS

از قسمتDNS Managment می توانید DNS ها را تغییر دهید:

در این منو رکورد های DNS  مربوط به سایت را میتوتنید تغییر دهید.