تنظیمات FTP برای Subdomain

تنظیمات FTP برای Subdomain

برای ایجاد یک حساب FTP برا ی ساب دومین مورد نظر در کنترل پنل به منوی“FTP Menu” بروید.سپس“Create FTP account link.” را بزنید.

در فیلد“FTP Username” نام ساب دومین راوارد کنید.

پسورد مورد نظر خود را وارد کنید .

سپس دکمه رادیویی“User” را انتخاب کنید سپسCreate را بزنید.