دسترسی به وب میل

دسترسی به وب میل

برای دسترسی بهوب میل از کنترل پنل به منوی“E-Mail Menu” بروید.

ایمیل کامل خود و پسورد  را وارد کنید سپس دکمه Login را کلیک کنید.