تنظیمات مربوط به Auto-Responder در Direct Admin

تنظیمات مربوط به Auto-Responder در Direct Admin

برای ایجاد یک autoresponder جدید ،در کنترل پنل به“E-Mail Menu” بروید.

روی ایکن“Autoresponders” و سپس روی لینک“Create New Autoresponder” کلیک کنید.

ابتدا نام را انتخاب کنید سپس پیغام مورد نظر را بنویسید.