مسیر فایل config مربوط به php.ini در کنترل پنل Plesk کجاست؟

مسیر فایل config مربوط به php.ini در کنترل پنل Plesk کجاست؟

مسیر فایل config مربوط به php.ini در کنترل پنل Plesk کجاست؟

مسیر فایل config مربوط به php.ini در کنترل پنل Plesk در مسیر /etc/php.ini  است که شما می توانید تغییرات لازم را در آن اعمال کرده و سپس آپاچی را Restart کنید.

و همچنین تمامی Module های .ini در مسیر /etc/php.d/ موجود است.