تنظیم Eudora5.1

تنظیم Eudora 5.1 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر:


توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.


1- Eudora را باز نمایید .

2- از منوی Tools گزینه optionsرا انتخاب نمایید .

3- از لیست Category گزینه Getting started را انتخاب نمایید .

 • در قسمت Real name نام کامل خود را وارد نمایید .
 • در قسمت Returne address آدرس Email خود را بطور کامل وارد نمایید .
 • Mail.domain.com را در قسمت(Mail server (incomingوارد نمایید .
 • در قسمت Login name آدرس Email خود را وارد نمایید .
 • Mail.domain.com را در قسمت( SMTP server (outgoingوارد نمایید و سپس گزینه Allow authentication را انتخاب نمایید.

4- از لیست Category گزینه Checking mail را انتخاب نمایید .

 • اطلاعاتی که وارد می کنید باید بر اساس تنظیمات بخش Getting started باشد .
 • در قسمتSecure Sockets when Receivingباید Required Alternate Port را انتخاب نمایید .

5- از لیست Category گزینه Incoming mail را انتخاب نمایید .

 • اطمینان حاصل کنید که گزینه های Leave mail or server و Skip messages over 40k in size انتخاب نشده اند .
 • برای بخش Authentication style گزینه Password را انتخاب نمایید .

6- از لیست Category گزینه Sending mail را انتخاب نمایید .

 • گزینه Allow authentication را انتخاب نمایید .
 • در قسمتSecure Sockets when Receivingباید Required Alternate Port را انتخاب نمایید و گزینه Ok را کلیک نمایید .

7- گزینه Ok را کلیک نمایید وبا کلیک کردن File و سپس Check mail صحت تنظیمات خود را بررسی نمایید .