تنظیم entourage 2004

تنظیم Entourage2004 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر:


توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Entourage 2004 را باز نمایید .

2- از منوی Tools گزینه Accounts را کلیک نمایید .


3- گزینه New را کلیک نمایید .

اگر Account Setup Assistant را دریافت نموده اید Configure account manually را کلیک نمایید .

4- در قسمت Account type باید pop را انتخاب نمایید و گزینه Ok را کلیک کنید .

5- در قسمت Account name یک نام برای Account جدید خود وارد نمایید .

6- در قسمت Your name نام کامل خود را وارد نمایید .

7- در قسمت Email address آدرس Email خود را بطور کامل وارد نمایید .

8- در قسمت Account Id آدرس Email خود را وارد نمایید.

9- در مرحله بعد Mail.domain.com راوارد نمایید .

10- در بخش Recieving mail گزینهClick here for advanced recieving optionsرا کلیک نمایید.

11- قسمت(This pop service requires a secure connection(sslرا انتخاب نکنید .12- رمز عبور خود را وارد نمایید .

13- Mail.domain.com را در قسمت Outgoing mail server وارد نمایید .

14- در بخش Recieving mail گزینه Click here for advanced recieving options را کلیک نمایید .

15- قسمت( SMTP service requires secure connections(sslرا انتخاب نکنید .

16- قسمت Override default SMTP port را انتخاب کنید و عدد 25 را وارد نمایید .

17- قسمت SMTP server requires authentication را انتخاب نمایید و گزینه Ok را کلیک نمایید .