پیدا کردن فولدرهای 777 از طریق SSH

پیدا کردن فولدرهای 777 از طریق SSH

برای جستجو فایل های 777 بر روی سرور از دستور زیر استفاده کنید.
find adress -perm 777
و برای جستجو فولدرها ی 777 بر روی سرور از دستور زیر استفاده کنید.
find adress -type d -perm 777
که به جای address آدرس جستجو را وارد می کنیم.مانند مثال زیر :
find /home/iranserver/ -type d -perm 777