مشاهده تعداد خط های یک فایل از طریق SSH

مشاهده تعداد خط های یک فایل از طریق SSH

چطور از طریق SSH تعداد خط های یک فایل را ببینم؟

برای  نمایش تعداد خط های یک فایل از طریق SSH از کامند زیر استفاده کنید.

cat -n file

دستور بالا تعداد خط های یک فایل را نمایش می دهد که اگرفضای خالی بین خطوط باشد به عنوان یک خط محسوب می شود.

ولی اگر تعداد خط های یک فایل را بدون فضای خالی نیاز دارید از دستور زیر استفاده کنید.
cat -b file

که دستور های بالا به جای file به طور کامل اسم فایل را بنویسید.