جستجوی متن در تعدادی فایل

جستجوی متن در تعدادی فایل

برای جستجوی یک متن در تعدادی فایل میتوان  از دستور زیر استفاده نمود.

 

grep -lir “some text” *

سوئیچ l نام فایل را در خروجی نمایش میدهد

 

سوئیچ i از حالت حساس به حروف کوچک و بزرگ را غیرفعال مینماید

 

سوئیچ r تمام زیر پوشه ها را نیز جستجو مینماد