انتقال تعداد زیادی فایل بوسیله SSH

انتقال تعداد زیادی فایل بوسیله SSH

برای انتقال تعداد زیادی فایل بوسیله SSH میتوان از دستور زیر استفاده کرد:

 

rsync -az /home/user/test user@sshServer:/tmp/

 

اینکار فایلهارا بصوت فشرده شده با gzip به سرور ssh منتقل مینماید