جستجو و مرتب سازی نتیجه براساس حجم

جستجو و مرتب سازی نتیجه براساس حجم

برای جستجو و نمایش لیست مرتب شده براساس حجم در لینوکس میتوان از دستور زیر استفاده نمود:
find ./ -size +10M -type f -print0 | xargs -0 ls -Ssh1 –color

فرمان
فوق ابتدا فایلهای بیش از ۱۰مگابایت را پیدا مینماید و بصورت به xarg
ارسال میکند و xarg هم بعنوان یک ارگومان آنرا به ls منتقل مینماید.