خاموش شدن سیستم در ساعت دلخواه

خاموش شدن سیستم در ساعت دلخواه

برای خاموش شدن خودکار سیستم پس از گذشت ۳ساعت از دستور زیر استفاده نمایید:

echo init 0 | at now + 3 hours