مشاهده لیست groupها و userهای عضو آنها

مشاهده لیست groupها و userهای عضو آنها

برای مشاهده لیستی از groupها و userهای عضو هرگروه از دستور زیر استفاده نمایید:

 

for u in `cut -f1 -d: /etc/passwd`; do echo -n $u:; groups $u; done | sort