حذف پوشه‌های خالی

حذف پوشه‌های خالی

برای حذف پوشه‌هایی که خالی میباشند میتوانید از یکی از دستورات زیر استفاده نمایید:

 

rmdir **/*(/^F)

 

find . -type d -empty -delete

 

$ find . -depth -type d -exec rmdir {} ; 2>/dev/null