یافتن آدرس برنامه‌ها

یافتن آدرس برنامه‌ها

برای یافتن آدرس برنامه ها میتوانید از دستورات زیر استفاده نمایید:

 

 

which perl

 

wheris perl