چطور یک سایت مشابه youtube.com راه اندازی کنم؟

چطور یک سایت مشابه youtube.com راه اندازی کنم؟

برای راه اندازی یک مرکز اشتراک ویدئو مانند سایت youtube.com میتوانید از ابزارهای زیر استفاده کنید:

 

 FFMPEG، Mencoder، FlvTool2