مشاهده‌ی تعداد Cpuها و Coreها

مشاهده‌ی تعداد Cpuها و Coreها

 

برای کنترل تعداد Cpuها و Coreهای آنها از دستور زیر در ترمینال استفاده کنید.

cat /proc/cpuinfo | grep processor -c