خطای ERROR The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connections

خطای ERROR The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connections

ممکن است در هنگام اتصال به RemoteDesktop با پیغام ERROR The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connections  مواجه شوید.در این هنگام از روش زیر برای اتصال استفاده کنید:

در ویندوز:
به منوی start و run رفته و خط زیر را تایپ کنید:

mstsc /v:10.10.10.10 /f -console

و ادرس ip سرور خود را جایگزین 10.10.10.10 نمایید.
در لینوکس:
به کنسول یا ترمینال بروید و از دستور زیر استفاده کنید:

rdesktop 10.10.10.10 -0

و ادرس ip سرور خود را جایگزین 10.10.10.10 نمایید.
در صورت وجود هرگونه سوال یک تیکت پشتیبانی ارسال نمایید.