آدرس نرم‌افزارهای پایه چیست؟

آدرس نرم‌افزارهای پایه چیست؟

Sendmail: /usr/lib/sendmail

Perl5: /usr/bin/perl

Serverpath: /home/username/public_html

برای کار در وب سایت برخی اوقات نیاز به تنظیم آدرس برخی از نرم افزارهای پایه در اسکریپت خود دارید.در زی لیستی از این نرم افزارها امده است:

نام کاربری خود را جایگزین username نمایید

Root path: /home/username/ 

Cgi-bin path: /home/username/public_html/cgi-bin/

php4 cli: /usr/local/bin/php

php5 cli: /usr/local/bin/php5

ImageMagick: /usr/bin/convert یا /usr/local/bin/convert