خطای Existing configuration file (./config.inc.php) is not readable. در phpmyadmin

خطای Existing configuration file (./config.inc.php) is not readable. در phpmyadmin

مشکل:
در زمان بازکردن phpmyadmin خطای Existing configuration file (./config.inc.php) is not readable. نمایش داده میشود.

راه حل:
در این مورد کاری از دست شما ساخته نیست،لطفا یک درخواست پشتیبانی ارسال نمایید تا سریعا این مورد پیگیری شود.