چگونه ip خود را پیدا کنم ؟

چگونه ip خود را پیدا کنم ؟

چگونه ip خود را پیدا کنم ؟
برای پیدا کردن ip  خود می توانید از طریق سایت های زیر اقدام کنید.

http://www.ip-adress.com/what_is_my_ip

http://www.whatismyip.com/
http://whatismyipaddress.com

که با رفتن به این سایت ها عبارت زیر برای شما نمایش داده می شود.

Your IP Address Is: xxx.xx.xxx.xx

که به جای xxx.xx.xxx.xx آی پی شما نمایش داده می شود.