چطور از schedule در SQL استفاده کنم؟

چطور از schedule در SQL استفاده کنم؟

متاسفانه در حال حاضر امکان استفاده از schedule در بانکهای اطلاعاتی وجود ندارد.