آیا امکان استفاده از MSSQL Agent وجود دارد؟

آیا امکان استفاده از MSSQL Agent وجود دارد؟

متاسفانه در حالت کنونی برای هیچ کدام از بانکهای مبتنی بر MSSQL2000و MSSQL2005 امکان استفاده از امکانات SQL Agent وجود ندارد.