دسترسی به تنظیمات هاست

دسترسی به تنظیمات هاست


پس از ورود به کنترل پنل صفحه ی زیر را مشاهده خواهید نمود:


برای دسترسی و تغییر در تنظیمات سایت خود(مانند مدیریت ادرسهای ایمیل،مدیریت frontpage ،مدیریت نسخه ی .net) بر روی mydomains کلیک نمایید.

اکنون بر روی نام دامنه مورد نظر خود کلیک کنید تا به صفحه ی تنظیمات مربوط به آن دامنه وارد شوید.