در صفحات Helm با خطای Invalid postback مواجه میشوم

در صفحات Helm با خطای Invalid postback مواجه میشوم


برخی اوقات در صفحات Helm با خطای زیر مواجه میشوم.


Helm 4 Application Error.

Invalid postback or callback argument. Event validation is enabled
using in configuration or <%@ Page EnableEventValidation=”true”
%> in a page. For security purposes, this feature verifies that
arguments to postback or callback events originate from the server
control that originally rendered them. If the data is valid and
expected, use the ClientScriptManager.RegisterForEventValidation method
in order to register the postback or callback data for validation.


Source:


WHA.Helm.ControlPanel.dll Global Application_Error


Stack Trace:


at System.Web.UI.ClientScriptManager.ValidateEvent(St ring uniqueId,
String argument) at System.Web.UI.Control.ValidateEvent(String
uniqueID, String eventArgument) at
System.Web.UI.WebControls.TextBox.LoadPostData(Str ing postDataKey,
NameValueCollection postCollection) at
System.Web.UI.WebControls.TextBox.System.Web.UI.IP
ostBackDataHandler.LoadPostData(String postDataKey, NameValueCollection
postCollection) at System.Web.UI.Page.ProcessPostData(NameValueCollec
tion postData, Boolean fBeforeLoad) at
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean
includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)


Probing Paths:


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin10BD213F-F417-4AEE-9716-D1B53FE1D2B51.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin24017B82-3769-484A-9808-9FD984DF58711.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin26C5ADFD-EB95-4F35-AC21-1F880E2618B11.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin27A1FC98-92BB-4876-B5F8-575051A667051.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin2AC3B2D0-9FEA-4175-A2F1-57B7CD0A83081.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin2E9FB302-536F-4345-A229-5BAA3B2408F81.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin37D8DF60-13A3-489D-ADF7-F11702E161841.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin3F994C23-761A-482C-856E-2C47742816741.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin3FBE45D1-6A64-4838-92DF-4D48AD41E5861.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin4D01D877-6F57-41F4-8B77-39350D6CC4011.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin4D9D7050-FFAF-495E-8412-A4C53F27ACBF1.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin53C83B16-5D26-4CDC-9931-CE920390647D1.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin61B3A0BF-36D9-48F1-9D4C-5CCEA61B9E411.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin62541890-8A7F-47B3-A099-ED75693477181.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin769326F4-B2DD-4D65-BA4D-3B15CB7ADA851.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin79C2219D-E3B2-4CF0-8BF7-B3C11AB6D0391.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin8D65FB0E-2087-4744-9E02-7EAB96ACFD3D1.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin95C181BB-30E8-4BB0-BC88-69696A159E591.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin9E879366-38FC-44A7-8968-3361CF006AA71.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelin9EB58D21-9A63-4A38-9AEE-E7F310BE2C0F1.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelinAFEE32DE-7351-4DE1-8F88-5D370C87DC101.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelinB5CB3394-DBF5-456B-AC32-28D87ED6F1021.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelinC4480D0B-620F-4DD5-B0F4-5C42B3F662F31.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelinCC1CFC66-AAB8-46B4-9DF7-390992B86A5D1.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelinCFDEA60C-284D-48DD-A192-1A2BF4CA6CEF1.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelinD71F7ECF-E6C0-442C-B573-15664226F9941.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelinE2EA7F3E-C089-4E81-9097-55F13621DE4D1.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelinEA3389E8-E696-48DF-A62D-24F450A418121.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelinEDAA0D2A-37B5-47FB-9CCC-410FECD405E01.0.0.0


C:Program FilesWebHost AutomationHelm4ControlPanelinFB0DA48E-3E80-4D15-9069-1F0A37B48EB21.0.0.0

 
در اغلب موارد این خطا در حالی رخ میدهد که در زمانی که صفحه جاری بصورت کامل load نشده است شما بر روی یک لینک یا دکمه کلیک می‌کنید.کافیست کمی صبر نمایید تا صفحه بصورت کامل بارگذاری شود و سپس برروی لینک مورد نظر کلیک نمایید.
این خطا اغلب در فایرفاکس رخ میدهد و کاربران اینترنت اکسپلورر کمتر با آن مواجه میشوند.