پیغام خطا در فعال سازی Frontpage Extension

پیغام خطا در فعال سازی Frontpage Extension


 زمانی که برای فعال سازی Fronpage Extension سایتم اقدام میکنم در Helm پیغام خطای زیر نمایش داده میشود:

Operation failed: Length cannot be less than zero. Parameter name: length


برخی اوقات نیز پیغامی شبیه این نشان داده میشود:


An exception occurs while adding the NT
user to a group: Creating the Frontpage Web returned with the output:
Starting roleusers, port: 80, web: “/”.Error: There is no web named “”.
and exitcode: 327684 at
FrontpageExtensions.AddUserToAdvAuthGroup(UserAccountInfo userInfo) at
FrontpageExtensions.AddUserToAdvAuthGroup(UserAccountInfo userInfo) at
FrontpageExtensions.InstallExtensions(ProviderData providerData
بعد از نشان دادن این پیغام،در Helm حالت Frontpage Extension فعال نشان داده میشود،اما من نمیتوانم بوسیله Frontpage با سایتم ارتباط برقرار کنم.

راه حل:
در زمان فعال سازی Frontpage Extension سایت شما نباید اطلاعات داشته باشد.اگر پیش از این در سایتتان فایلی upload نموده اید،از آنها پشتیبان تهیه کنید،فایلها را حذف نمایید و Frontpage Extension را فعال کنید،سپس فایلها را از نسخه پشتیبان به سایت بازگردانید.