نمایش خطای Validation of viewstate MAC failed برای برخی از افراد در سایت

نمایش خطای Validation of viewstate MAC failed برای برخی از افراد در سایت

در بعضی از صفحات سایت و برای بعضی از بازدید کنندگان پیغام خطای زیر نمایش داده میشود:

[HttpException (0x80004005): Validation of viewstate MAC failed. If
this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that
<machineKey> configuration specifies the same validationKey and
validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.]

راه حل:
در فایل web.config خط زیر را وارد نمایید.

<system.web> 
<pages enableViewStateMac="false" /> 
</system.web>


پنجره مرورگر خود را بسته و یکبار دیگر باز نمایید.مشکل برطرف خواهد شد.