ایا امکن استفاده از بانک mysql در هاست ویندوز میباشد؟

ایا امکن استفاده از بانک mysql در هاست ویندوز میباشد؟

آموزش شماره 75:
آیا امکان استفاده از بانک اطلاعاتی mysql در هاست ویندوز وجود دارد؟
خیر،در میزبانی‌های ویندوز امکان استفاده از Mysql وجود ندارد.در هاست ویندوز امکان استفاده از MSSQL وجود دارد.از بانک‌های Access نیز در این سرویسها پشتیبانی میشود.