آیا از JSP پشتیبانی میشود؟

آیا از JSP پشتیبانی میشود؟

آموزش شماره 72:

در سایت من نیاز به پشتیبانی از JSP میباشد،از کدام سرویس شما باید استفاده کنم؟

متاسفانه در حال حاضر در هیچ کدام از سرورهای ما از JSP پشتیبانی نمیشود.