ضد سرقت (Theft Protection) چیست؟

ضد سرقت (Theft Protection) چیست؟

ضد سرقت (Theft Protection) چیست؟
یک option جهت جلوگیری از سرقت domain توسط انتقال های غیرمجاز است که فعال کردن این گزینه توصیه می شود.که جهت فعال کردن این امکان بعد از ورود به کنترل پنل بر روی دامنه مورد نظر کلیک کنید و سپس از منوی Domain بر روی Theft Protection کلیک کنید.

و سپس در صفحه مورد نظر بر روی Enable کلیک کنید.

که در صورت اعمال شدن Protection عبارت     Theft Protection has been enabled    نمایان می شود.