سرورهای شما از چه اتصال اینترنتی استفاده میکنند؟

سرورهای شما از چه اتصال اینترنتی استفاده میکنند؟

در حال حاضر شبکه‌ی اینترنت مورد استفاده برای اتصال سرورهای کلودفایر به اینترنت شامل چند اتصال مختلف gig-E و ds-3 میباشد.
اتصالات شبکه از چند شرکت ارایه دهنده‌ی اینترنت گرفته شده است و با قطع یک یا چند اتصال،ارتباط سرورها با اینترنت قطع نخواهد شد.هر یک از ارتباطها بوسیله‌ی یک شبکه‌ی جداگانه از فیبر به backboneهای شرکت مقصد متصل است.