سرورهای مبتی بر CLOUD

hetzner-CX11

60,000 تومان
ماهانه

1 vCPU
2 GB RAM
20 GB Disk space
20 TB Traffic

hetzner-CX21

90,000 تومان
ماهانه

2 vCPU
4 GB RAM
40 GB Disk space
20 TB Traffic

hetzner-CX31

150,000 تومان
ماهانه

2 vCPU
8 GB RAM
80 GB Disk space
20 TB Traffic

hetzner-CX41

255,000 تومان
ماهانه

4 vCPU
16 GB RAM
160 GB Disk space
20 TB Traffic